İZMİR TİCARET BORSASI EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL ENTEGRASYON VAKFI İKTİSADİ İŞLETME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME, AYDINLATMA VE TAAHHÜT METNİ

Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İş Hanı No:109 A Konak/İZMİR/TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür Ve Sosyal Entegrasyon Vakfı İktisadi İşletme(Bundan sonra BORSAV olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan:

İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı İktisadi İşletme

MERSİS Numarası: 0483134011200001
Adresi: Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İş Hanı No:109 A Konak/İZMİR/TÜRKİYE
Telefon: 0232 425 13 70
Faks:  
E-mail: [email protected]

1. Veri İşleme Faaliyeti ve Kapsamı

1.1. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK madde 5 ve madde 6 kapsamında borsav.org.tr sitesi, BORSAV merkezi, temsilcilikler, internet sitesi, SMS ve sair kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden BORSAV ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede;yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, BORSAV’ın ürün ve hizmetlerini sunabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi,  BORSAV’a ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, etkinlik, eğitim, ve eğitim çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz fiziksel veya elektronik ortamda tarafımızca kullanılabilecektir ve işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda sayıldığı şekilde fiziksel veya elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmektedir:

1.2.1. İnternet sitesindeki formlar,

1.2.2. E – bülten kayıt formu,

1.2.3. Whatsapp grupları,

1.2.4. SMS Kayıt,

1.2.5.Telefon, e-posta ya da bizzat başvuru esnasında alınan bilgiler,

1.2.6 Merkeze doğrudan başvuru

1.2.7 Üyelik halinde

1.2.8 İnternet çerez kullanımları

Yukarıda sıralanan yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, İ) BORSAV hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ii) BORSAV ile iletişim kurulması ve bunun ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedenleriyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işleme amacımız, BORSAV’ın kuruluş amacımızın yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, faaliyetlerin tabii olunan mevzuata uygun şekilde icra edilmesi, kanundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, BORSAV yurtiçi ve yurtdışı her türlü etkinlik, mesleki eğitim, faaliyet, çalışma ve irtibatı için  ve burs, staj ve yurt imkanları sağlamak , ortak proje ve programlar yapmak, faaliyet alanlarında etkinlik düzenlemek/destek vermek,seminerler düzenlemek için kullanılacaktır.

1.3.Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, BORSAV’ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, vakıf yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir. Gerekmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara aktarım yapılmaktadır. 

1.4.  Açık Rızanıza Tabi Kişisel Veriler, İşlenme Yöntemi ve Amacı

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, mesleki eğitim ve etkinliklerin ifası sırasında fiziksel ve/veya elektronik ortamda, aşağıda sıralanan amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amacı
Ad/soyad,yaş,iletişim bilgileri,meslek ve akademik bilgiler,ikametgah bilgileri vb.

- BORSAV’ın kuruluş amacının yerine getirilmesi,
- BORSAV’ın faaliyetlerini yürütülebilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi,
- Tabii olunan mevzuata uygun şekilde icra edilmesi, kanundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
- BORSAV yurtiçi ve yurtdışı her türlü etkinlik, mesleki eğitim, faaliyet, çalışma ve irtibatı için,
- Burs, staj imkanları sağlamak,
- Ortak proje ve programlar yapmak, faaliyet alanlarında etkinlik düzenlemek/destek vermek,
- Seminerler düzenlemek
- Çerez kullanımı

   

 

1.5.   Açık Rızaya Tabi Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

1.4. maddede belirtilen kişisel verileriniz, BORSAV tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde veya yurtdışında toplu SMS gönderim şirketleri, mail gönderim kurumları, CRM sistemi, kargo şirketlerine, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz. Gerekmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara aktarım yapılmaktadır.  BORSAV kısa mesaj gönderebilir. Bu kapsamda ve yukarıda belirtilen amaçlarla, toplu mesaj ve postalama işlemleri kapsamında kişisel verileriniz hizmet sağlayıcı firmalara aktarılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

BORSAV olarak, işlediğimiz kişisel verileri teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak mevzuatta öngörülen 10 yıllık süreyle muhafaza etmekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve/veya ilgili mevzuatta saklanması için öngörülen sürenin sona ermesi durumunda, söz konusu kişisel veriler talep üzerine silinecek veya yok edilecektir.

3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu önemle vurgularız:

3.1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

3.2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

3.3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

3.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

3.5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

3.6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

3.7.Yukarıda 3.5. ve 3.6. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

3.8.İşlenen kişisel verilerin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

3.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kişiler verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile birlikte taleplerinizi Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İş Hanı No:109 A Konak/İZMİR/TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı İktisadi İşletme’nin adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla veya eposta yoluyla gönderebilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANIM

BORSAV’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırladığı aydınlatma metni ile

1-Hangi kişisel verilerimin hangi yöntemlerle elde edildiğini, hangi hukuki nedenlerle ve amaçlarla işlendiğini, hangi amaçlarla kimlere aktarıldığını, kişisel verilerimin hangilerinin açık rızam olmaksızın, hangilerinin açık rızamın varlığı halinde işlendiğini ve aktarıldığını ve

2- KVKK m.11’de sayılan haklarımı okudum, öğrendim.

Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İş Hanı No:109 A Konak/İZMİR/TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı İktisadi İşletme tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına rıza veriyorum. Ayrıca veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                           Kabul Etmiyorum 
Veri Sahibi

Adı Soyadı :

Tarih         :
İmza          :